محمود احمدی همدانی

درباره من

دکتر محمود احمدی همدانی
image

دانشیار گروه آموزشی درمانگاهی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

محمود احمدی همدانی دانشیار کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران  ...

محقق گوگل

(1403/4/24)

استنادات

459

h-index

11

i10-index

15

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1403/4/30)

استنادات

200

مقالات

33

h-index

8

مؤلفین همکار

71

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

1399-1402

مدیر داخلی مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی

دانشگاه سمنان

1400- تاکنون

معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/27
لیست مقالات چاپ شده و ارائه شده در ارکید
ارزیابی تأثیر فصل و برخی فراسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی در ورم پستان تحت بالینی میش های استان سمنان، ایران
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2014)
^محمود احمدی همدانی, ^رضا نارنجی ثانی*
Phytochemical and Antioxidant Activities of Berberis integerrima and Berberis vulgaris and Pharmacological Effects of the more Active Species on Alloxan-Induced Diabetic Rats
فصلنامه گیاهان دارویی(2016)
8811519004, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان
Study of hypoglycemic, hypocholesterolemic and antioxidant activities of Iranian Mentha spicata leaves aqueous extract in diabetic rats
IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH(2017)
8811519004, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان
Evaluation of selected biochemical parameters and hepatic enzymes activity in serum of cattle naturally infected with Dicrocoelium dendriticum in Semnan Province, Iran
Comparative clinical pathology(2016)
^محمود احمدی همدانی*
Evaluation of the protective effect of pentoxifyllineon carrageenan-induced chronic non-bacterial prostatitis in rats
INFLAMMOPHARMACOLOGY(2017)
8912519006, ^محمود احمدی همدانی*, الهه شهاب, فرزاد حیاتی, ^خاطره کفشدوزان, ^کیوان کرامتی, امین حسین امینی
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
مطالعه هیستوپاتولوژی تأثیر پنتوکسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی تجربی القاء شده با کاراجینان در موش صحرایی
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2017)
8912519006, ^محمود احمدی همدانی*, الهه شهاب, سحر غفاری خلیق, ^خاطره کفشدوزان, فرزاد حیاتی, ^اشکان جبلی جوان
گزارش وقوع مسمومیت حاد با ارزن در یک گله گوسفند واقع در خراسان جنوبی، یافته های بالینی و آزمایشگاهی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^مرتضی کیوانلو*, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی
Pentoxifylline mitigates detrimental impact of chronic nonbacterial prostatitis on sperm characteristics, reproductive hormones and histopathology in rats
ANDROLOGIA(2017)
9012519025, ^محمود احمدی همدانی*, ^رضا نارنجی ثانی, ^حمیدرضا مسلمی, سحر غفاری خلیق, محمد مهدی درویشی
ایجاد محدوده مرجع پارامترهای بیوشیمیایی منتخب سرم گوسفندان بالغ و سالم سنگسری به روش Reference Value Advisor
مجله پژوهشهای علوم دامی ایران(2018)
^محمود احمدی همدانی*
Diagnostic evaluation of milk lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase activities by receiver operating characteristic (ROC) analysis curve in early lactation of ewes with subclinical mastitis
VETERINARY RESEARCH FORUM(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, 8811519006, ^محمود احمدی همدانی, ^خاطره کفشدوزان
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تجویز عصاره منتا اسپیکاتا در پانکراس رت‌های دیابتی شده با آلوکسان
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2019)
8811519012, ^عباس جواهری وایقان*, ^محمود احمدی همدانی
The Modulatory Effects of Pentoxifylline in Biochemical Changes Induced By 17α-Ethinyl Estradiol in the Rat Model
Iranian Journal of Toxicology(2018)
8812519100, ^ابراهیم شهروزیان*, ^محمود احمدی همدانی, ^سعیده نعیمی
Multicentric lymphoma in a Rottweiler dog with bilateral ocular involvement: A case report
VETERINARY RESEARCH FORUM(2018)
حامد منصور لکورج, ^محمود احمدی همدانی*, امید دزفولیان, مسعوذ سلک غفاری
اثر تجویز خوراکی عصاره آبی میوه¬ فلوس (Cassia fistula) برسرعت تخلیه شیردان در بره¬های نوزاد
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2019)
مصطفی عبداللهی, ^حمید رضا محمدی*, ^محمود احمدی همدانی, مرتضی عبداللهی, وحید شهبازی
The introduction of combinant of Leishman-Giemsa stain as a new staining technique for avian blood smears
IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH(2019)
9211313002, ^محمود احمدی همدانی*
Effect of crocin on biochemical parameters, oxidative/antioxidative profiles, sperm characteristics and testicular histopathology in streptozotocin-induced diabetic rats
Avicenna Journal of Phytomedicine(2019)
9111519012, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی, ^عباس جواهری وایقان
The beneficial effect of equine chorionic gonadotropin hormone (eCG) on the in vitro co-culture of bovine spermatogonial stem cell with Sertoli cells
Comparative clinical pathology(2019)
9012519018, ^رضا نارنجی ثانی*, ^محمود احمدی همدانی
Protective Effect of Flunixin meglumin on Changes Induced by Isoproterenol in Serum Biochemical Profile, Malondialdehyde and Heart Histology of Adult Male Rats
Iranian Journal of Toxicology(2019)
8812519011, ^محمود احمدی همدانی*, ^کیوان کرامتی, ^عباس جواهری وایقان, ^سعیده نعیمی
مقایسه میزان اسیدسیالیک پلاسمای خون گاو‌های شیری جفت‌مانده و سالم نژاد هلشتاین
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2019)
9112519005, ^رضا نارنجی ثانی*, ^کیوان کرامتی, ^محمود احمدی همدانی
The Hematological and Biochemical Manifestation of Cutaneous Leishmaniasis in a Shih Tzu-Terrier dog with Severe Infection: A Case Report
IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY(2020)
^محمود احمدی همدانی*, هدیه حسین پور, ^حسام الدین اسکافیان, سید شایان داورپناه
Comparative evaluation of urinary dipstick and pH-meter for cattle urine pH measurement
Heliyon(2020)
علی افصحی, ^محمود احمدی همدانی*, محمد خدادی
تأثیر ویتامین D3 بر تغییرات بیوشیمیایی سرم، هیستوپاتولوژی و استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار دارای پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی
مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2019)
9111519026, ^محمود احمدی همدانی*, ^عباس جواهری وایقان, ^حمیدرضا مسلمی
Comparison of cell-free fetal DNA plasma content used to sex determination between 3 trimesters of pregnancy in Torkaman pregnant mare
JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE(2020)
9111519009, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^محمود احمدی همدانی
تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم سویه Ktbs2 بر ظرفیت اکسیدانی و آنتیاکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موشهای صحرایی دیابتی
مجله دامپزشکی ایران(2020)
9111519022, ^مهنوش پارسائی مهر, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان, ملیکا معزی فر
Protective effect of camel’s milk on gentamicin-induced nephrotoxicity; From renal biomarkers to histopathology evidence
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
8912519015, ^سعیده نعیمی*, ^عباس جواهری وایقان, احد محمدنژاد, ^محمود احمدی همدانی
Comparison of the Effect of Nano Ostrich Eggshell and Hydroxyapatite on Bone Defect Healing in Rat Calvarium
Trauma Monthly(2020)
رویا رضائیان, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Comparison of selected biochemical parameters between naturally infected and non-infected goats with Anaplasma ovis
Comparative clinical pathology(2013)
^محمود احمدی همدانی, مهناز احمدی همدانی, عزت ا... فتحی
Effect of Parenteral Vitamin D3 Supplementation in Several Doses During a Six- day Period on Total Antioxidant Capacity in Healthy Holstein Bulls
Iranian Journal of Veterinary Medicine(مجلۀ طب دامی ایران)(2022)
^مرتضی کیوانلو*, ^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, فرزانه رخشانی زابل
Clinicopathological Study in an Ovine Model of Experimental Acute Myocardial Infarction
IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH(2013)
ا فتحی, ر فرحزادی, ^محمود احمدی همدانی
Effect of Trigonella foenum-graceum L. on Immune Function and Liver Activity of Ross 308 Broiler Chickens
Journal of Medicinal Plants and By-products (JMPB)(2022)
9512513008, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^سعیده نعیمی, ^علی مهدوی, ^محمود احمدی همدانی
Study of the Effect of Topical Ozonated Oil on Healing of Calvarial Defect
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY(2021)
سپهر دری, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Genetic characterization and phylogenetic of Anaplasma capra in Persian onagers (Equus hemionus onager)
VETERINARY MICROBIOLOGY(2021)
^حمید استاجی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ایرج اشرافی تامای, ^سحر غفاری خلیق
مقایسه پارامترهای بیوشیمیایی سرم در گوسفندان سالم نژاد سنگسری براساس سن و جنس
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
^محمود احمدی همدانی*, ^خسرو قزوینیان, محمد علی معصوم
Threshold Time to Onset Serum Biochemical Changes of Turkoman Racehorses at Different Serum-Clot Contact Times and Temperatures
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
9112519020, ^محمود احمدی همدانی*, ^محمدحسن یوسفی, ^رضا نارنجی ثانی
Evaluation of platelet indices and mean platelet volume to platelet count ratio in experimentally varicocele-induced adolescent and adult rats
Andrologia(2022)
9412519019, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمیدرضا مسلمی
مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2020)
^مرتضی کیوانلو*, 9022519100, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی, ^محمود احمدی همدانی
Possible acute poisoning by Sinapis arvensis in sheep: the clinical, laboratory and necropsy findings(Case Study)
Archives of Razi Institute(2021)
^مرتضی کیوانلو*, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی, ^عباس جواهری وایقان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
تأثیر صمغ دانه خرنوب (Ceratonia Siliqua) در مقایسه با آنتی‌بیوتیک و پری بیوتیک برعملکرد، خصوصیات لاشه، سیستم ایمنی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی
پژوهش های تولیدات دامی(2022)
9911348019, ^خسرو قزوینیان*, ^محمود احمدی همدانی, ^خاطره کفشدوزان
Effects of Parenteral Vitamin D3 Supplementation on Hematological Parameters of Healthy Holstein Bulls
Archives of Razi Institute(2021)
^مرتضی کیوانلو*, ^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان, 9212519105
Effects of blood storage time and temperature on Döhle body and or Döhle body-like inclusions in feline neutrophils
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2023)
9411519008, ^محمود احمدی همدانی*
Efficacy of Zataria multiflora essential oil for treatment of Staphylococcus aureus detected by polymerase chain reaction in lactating dairy cows with subclinical mastitis
مجله دامپزشکی ایران(2022)
9011519026, ^رضا نارنجی ثانی*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمود احمدی همدانی, ^سعیده نعیمی
Assessment of the Utility of Platelet Indices to Diagnose Clinical Benign Prostatic Hyperplasia in Dogs
Frontiers in Veterinary Science(2022)
9212519007, ^محمود احمدی همدانی*, مجید مسعودی فرد, داریوش شیرانی, ^رضا نارنجی ثانی
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
9212519101, ^حمیدرضا مسلمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی
The duration of diabetes state altered platelet indices from baseline values in a streptozotocin-induced rat model for Type 1 diabetes mellitus
VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY(2023)
9211519101, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی*
بررسی اثر ضد دردی پلاسمای غنی از پلاکت خودی در محل برداشت سر استخوان فمور در خرگوش
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (پژوهشی)(2022)
8911519019, ^محمدحسن یوسفی*, نوشین غزاله, ^مجید مسعودی فر, ^محمود احمدی همدانی
تاثیر تزریقی اسانس آویشن شیرازی بر شاخص های رشد و برخی فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گوساله های نوزاد هلشتاین
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (پژوهشی)(2023)
9611423002, ^حمید رضا محمدی*, ^خسرو قزوینیان, ^اشکان جبلی جوان, ^محمود احمدی همدانی
Short-term effects of surgical sterilization on urinary pH and specific gravity, blood urea nitrogen, serum creatinine, and urinary protein to creatinine ratio in sexually intact male and female dogs
Archives of Razi Institute(0)
9411519025, ^محمود احمدی همدانی, ^حمیدرضا مسلمی*
Comparison of effects of age and sex on serum protein electrophoretic pattern in one-humped camels (Camelus dromedarius) in Semnan,Iran
Open Veterinary Journal (2014)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان, پرویز کوخایی, م براتی, ^علی مهدوی
Influence of Dicrocoelium danderiticum obtained from the live samples on hematological profile of slaughtered cattle in Semnan, Iran
Comparative clinical pathology(2014)
^محمود احمدی همدانی, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Hematological and serum biochemical aspects associated with a camel (Camelus dromedarius) naturally infected by Trypanosoma evansi with severe parasitemia in Semnan, Iran
ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL DISEASE(2014)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان, محمد مهدی درویش
The effect of equine Chorionic Gonadotropin on in vitro calf spermatogonial stem cell culture
THE 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON REPRODUCTION(2017-05-20)
^رضا نارنجی ثانی, ^محمود احمدی همدانی, 9012519018
بررسی اثر بازدارندگی منتا اسپیکاتا بر تخریب سلول های بتا جزایر لانگرهانس در رت های دیابتی
سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2017-09-21)
^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی, 9211519101, 8811519012*, ^مرتضی صابری
The Comparison of protective effects of pentoxifylline, Silybum marianum dried extract and Artichoke leaf dried extract in ketoprofen-induced liver and kidney damages
سیزدهمین کنگره سم شناسی ایران(2015-05-12)
^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی, امید سفر بنیس, 9211511028
The effect of simultaneous administration of alpha-lipoic acid and vitamin C on sperm parameters, serum total oxidant and antioxidant properties and testicular pathology in Immature and adult male rats with experimental varicocele
5th International and 26th National Congress of Physiology and Pharmacology/پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
9411519003, ^سحر غفاری خلیق*, ^محمود احمدی همدانی, ^حمیدرضا مسلمی, ^اشکان جبلی جوان
Real-Time PCR detection of Hemotropic Mycoplasmas (hemoplasmas) in client-owned cats and evaluation of platelet indices
دومین کنگره ملی بیماری های انگلی دام انگل های مشترک انسان و دام(2023-10-11)
9512519018, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمید استاجی, مینا افسر
بررسی تأثیر کروسین بر پارامترهای اسپرم اپیدیدیمال متعاقب القاء تجربی پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی با کاراجینان در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
9312519100, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمیدرضا مسلمی, ^رضا نارنجی ثانی
Evaluation of the Efficiency of the Reticulocyte Indices (Mean Corpuscular Volume of Reticulocyte, Hemoglobin Content of Reticulocyte) in Diagnosing of True Iron Deficiency Anemia from Functional Iron Deficiency Anemia in dogs
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
^محمود احمدی همدانی
بررسی آلودگی به تریپانوزوما اوانسی و میزان شیوع آن در شتران شهرستان سمنان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان, ^محمد مهدی درویشی
تشخیص آلودگی جوجه های گوشتی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم با روش الایزا و واکنش زنجیره ای پلیمراز ارجاعی به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی شهرستان گرگان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^محمود احمدی همدانی, ^حمید استاجی, سید احمد میر کریمی, مهران طهماسبی
اهمیت ارزیابی فعالیت لاکتونازی آنزیم پارااکسوناز 1 به عنوان شناساگری نوین در تشخیص کبد چرب در گاوهای شیری
دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2014-11-12)
^محمود احمدی همدانی
ارزیابی غلظت سرمی پروتئین تام و فراکسیون پروتئینی در شتر یک کوهانه سالم و شتر آلوده با تریپانوزوما اوانسی
دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2014-11-12)
^محمود احمدی همدانی, ^خسرو قزوینیان
مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی دو گونه زرشک ایرانی با روش آزمایشگاهی قدرت احیاکنندگی(Reducing Power)
دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2014-11-12)
^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان
مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی دو گونه نعناع ایرانی با روش آزمایشگاهی قدرت احیاء کنندگی(Reducing Power)
دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2014-11-12)
^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان
تاثير تجويز تزريقي اسانس آويشن شيرازي بر شاخص هاي رشد و برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم در گوساله هاي نوزاد
خاكباز علي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بذر شنبليه بر ايمني سلولي و فعاليت كبد در جوجه هاي گوشتي نژاد راس 308
تبريزيان جعفر(تاریخ دفاع: 1398/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات سطوحمختلف پري بيوتيك سلماناكس(CELMANAX) و صمغ دانه خرنوب ايراني بر عملكرد فراسنجه هاي بيوشيميايي خون و ايمني در جوجه هاي گوشتي راس 308
قاسمي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
hematological profiles of goats naturally infected with anaplasma ovis in north and northeast Iran
Comparative clinical pathology(2013)
^محمود احمدی همدانی, زهره خاكی, صادق رهبری, مهناز احمدی همدانی
Follicle stimulating hormone increases spermatogonial stem cell colonization during in vitro co-culture
VETERINARY RESEARCH FORUM(2013)
پ تاجیک, ^محمدحسن یوسفی, منصوره موحدین, بابك قاسمی پناهی, شیوا شفیعی, ^محمود احمدی همدانی
تفسیر خون شناسی سگ ها و گربه ها
تفسیر خون شناسی سگ ها و گربه ها
داوری طرح احمدی روشن
داوری طرح پژوهشی
بررسی غلظت پروتئین‌های بزاق زالوی طبی Hirudo orientalis(ناظر)
(2023-01-07)
مطالعه تأثیر دیکروسیلیوز بر روی پارامترهای خونی و بیوشیمی سرم گاوهای آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم شهرستان سمنان.(مجری اول)
(2024-01-29)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کلینیکال پاتولوژی عملی   (761 بار دانلود)
این واحد عملی در نیمسال دوم در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان تدریس می شود.

رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
قارچ شناسی عملی   (1172 بار دانلود)
این واحد در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان تدریس می شود.

رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
بیوشیمی عمومی   (934 بار دانلود)
این واحد در آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد تدریس می شود.

رشته : کاردانی علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
بیوشیمی عملی   (939 بار دانلود)
این واحد عملی در آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد تدریس می شود.

رشته : کاردانی علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی نظری   (861 بار دانلود)
این واحد درسی در آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد تدریس می شود.

رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی   (1048 بار دانلود)
این واحد در نیمسال دوم در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان تدریس می شود.

رشته : دکترای عمومی , گرایش : دامپزشکی
قارچ شناسی عملی   (841 بار دانلود)
این واحد عملی در آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد تدریس می شود.

رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی عملی   (1171 بار دانلود)
این واحد عملی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان تدریس می شود.

رشته : دکترای عمومی دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی عملی   (1034 بار دانلود)
این واحد عملی در آموزشکده شهمیرزاد تدریس می گردد.

رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی
قارچ شناسی دامپزشکی عملی   (945 بار دانلود)
این واحد در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان تدریس می شود.

رشته : دکترای عمومی دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
کلینیکال پاتولوژی   (872 بار دانلود)
این واحد در نیمسال دوم در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان تدریس می شود.

رشته : علوم آزمایشگاهی , گرایش : دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
ahmadi.hamedani@semnan.ac.ir
(+98)2331532603

فرم تماس